Adatvédelem

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (a továbbiakban ÉFOÉSZ) jelen szabályzata határozza meg az ÉFOÉSZ által üzemeltetett www.efoesz.hu weboldalra (továbbiakban weboldal) vonatkozóan az ÉFOÉSZ adatkezelési gyakorlatát, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseket, illetve tájékoztat a felhasználókat megillető jogorvoslati lehetőségekről. Jelen szabályzat egyúttal rendezi a tagok, pártoló tagok és aktivisták, továbbá adataikat önkéntesen az ÉFOÉSZ rendelkezésére bocsátó további személyek személyes adatainak kezelését is. A weboldal meglátogatásával, illetve személyes adatainak az ÉFOÉSZ rendelkezésére bocsátásával, az érintett tudomásul veszi, hogy rá ezen adatvédelmi szabályzat rendelkezései vonatkoznak.

Örülünk annak és megtiszteltetés számunkra, ha bárki saját weboldalán a weboldalunkra mutató internetes hivatkozást helyez el. Az üzemeltető írásbeli engedélye nélkül azonban tilos jelen weboldal oldalait, vagy annak részét más webhelyekre beilleszteni, mintegy saját oldalként feltüntetve azt. Elhatárolódunk azoktól az esetektől, amikor jelen weboldal bármely felületére mutató internetes hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, obszcén tartalmú, illetve másokat sértő internetes oldalakon helyezik el, és ezzel árt vagy árthat jelen weboldal hírnevének és érdekeinek. Az üzemeltető minden ilyen eset ellen fellép, azonban a honlapon található adatok, illetve információk felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért az ÉFOÉSZ felelősséget nem vállal.

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.

Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át, kivéve akkor, ha a felhasználó kifejezetten olyan célból adta meg személyes adatát. Így jogsegélykérések esetén az ÉFOÉSZ által megbízott ügyvéd, kérdés esetén a programvezetők hozzáférnek a felhasználó által küldött információhoz és személyes adatokhoz. A törvényben előírt, kötelező adattovábbítások esetén az ÉFOÉSZ az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, és szükség esetén kikéri szakember véleményét.

Az érintett bármikor jogosult módosítani a megadott adatokat.

ADATVÉDELMI Intézkedések

Az efoesz.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Az adatokat az ÉFOÉSZ saját szerverén tárolja, amely jelszóval és tűzfallal védett. Külföldi szerverre, illetve más hazai szerverre az adatok nem kerülnek továbbításra.

AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT CÉLJA

A jelen adatvédelmi szabályzat és tájékoztató az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.efoesz.hu weboldal Felhasználóinak, az ÉFOÉSZ hírlevélre való feliratkozás során megadott személyes adatainak, az oldal Kapcsolat menüpontjában adataikat megadók az Európai Parlament és Tanács EU 2016/679. rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelelő kezelésének és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatásának szabályait tartalmazza.

Az adatkezelés jogalapja

Az Infotv. és a GDPR, valamint a felhasználók önkéntes, határozott, félreérthetetlen és kifejezett hozzájárulása.

A Felhasználó személyes adatai megadásával, hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt elveknek és feltételeknek megfelelően.

A Felhasználó felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért, az ÉFOÉSZ és harmadik személyek irányában.

Kezelt adatok köre

A weboldal megtekintése személyes adatok megadása nélkül is lehetséges bárki számára. A weboldal megtekintése és a hírlevél-funkció igénybevétele minden esetben díjmentes. Amennyiben a felhasználó az ÉFOÉSZ-tól rendszeresen hírlevelet kíván kapni, és a hírlevélre feliratkozik, úgy a Szolgáltató az alábbi adatokat kezeli: vezetéknév, keresztnév és e-mail cím.

Google Analytics

Az Adatkezelő a Google Analytics programot statisztikái előállításához használja. A program használatával az Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek ott. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a weboldalon, hova lépett be. A Google Analytics által létrehozott cookiek 30 napig érvényesek.

Az adatkezelés célja:

Hírlevél küldése azon felhasználók számára, akik ezt kifejezetten kérték.

Amennyiben egy személy kapcsolatba kíván lépni az ÉFOÉSZ-szel az alábbi adatokat adhatja meg: név, email, telefon. Ebben az esetben az adatkezelés célja a kapcsolat felvétele azon elérhetőségek használatával, amelyeket megadott, illetve esetleges segítségnyújtás.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő mindaddig kezeli a fenti adatokat, amíg a felhasználó a hírlevélről le nem iratkozik. Regisztráció törlése iránti kérelem, illetve a hírlevélről való leiratkozás esetén az adatkezelő a felhasználó regisztrációjával kapcsolatos adatokat törli.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

  1. a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
  2. b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az adatkezelő a felhasználók által megadott személyes adatokat, a fentiekben kifejtett célokon kívül más célra nem használja fel, azt harmadik személy számára kizárólag a felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezése alapján szolgáltatja ki, illetve amennyiben az adatkezelőt erre törvény, vagy – törvény felhatalmazása alapján – más jogszabály kötelezi. Amennyiben a felhasználó személyes adatainak harmadik személy, illetve hatóság számára történő kiadása válik szükségessé, adatkezelő erről a felhasználót haladéktalanul értesíti, e-mailben.

Az adatkezelő a GDPR és az Infotv. alapján fokozottan ügyel az adatbiztonság követelményének megtartására, ennek keretében megtette a szükséges technikai intézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen. Ezzel kapcsolatban az adatkezelő kijelenti, hogy minden munkatársa, aki a fent megjelölt személyes adatokhoz hozzáfér, köteles az adattitok megőrzésére.

A Felhasználók jogai és érvényesítésük:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

  1. a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  2. b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
  3. c) személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adatkezelő köteles az érintett kérelmének beérkezését követően a lehető legkorábbi időpontban, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

A személyes adatot törölni kell, ha

  1. a) kezelése jogellenes;
  2. b) az érintett kéri;
  3. c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  4. d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
  5. e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A felhasználók a személyes adatok törlését az adatkezelő elérhetőségein, bármikor, írásban kérhetik.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő jelen adatkezelési szabályzatot bármikor, egyoldalúan, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően módosíthatja. A felhasználók, illetve érintettek a weboldal szolgáltatásainak módosítás hatályba lépését követő használatával a módosítást kifejezetten elfogadják.

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a GDPR, az Infotv. valamint a Ptk. (2013. évi V. törvény) tartalmazza, ennek keretében a felhasználó a törvényben foglalt jogainak sérelme esetén bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökéhez fordulhat:

– Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.), vagy a felhasználó választása szerint a felhasználó lakóhelye/székhelye szerinti törvényszék előtt is indítható peres eljárás

– Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)

Jelen nyilatkozat a hírlevélre való feliratkozás elválaszthatatlan részét képezi, elolvasásával és elfogadásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a jelen nyilatkozatban megjelölt, hírlevélre való feliratkozáskor megjelölt személyes adatait kezelje.

A felhasználó bármikor kérheti az adatkezelőtől a tárolt személyes adatai megváltoztatását, illetve azok törlését. Az adatkezelő a felhasználó által megadott személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag felhasználó felelős.

Amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, az alábbi e-mail címen kaphat tájékoztatást: efoesz@efoesz.hu

Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési szabályzatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését, arra kizárólag az érintett újabb hozzájárulásával kerülhet sor. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

Jelen honlap használatakor Ön elfogadja jelen adatvédelmi szabályzatot.

A használati feltételek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat megszegte és ebből kifolyólag jelen weboldalnak és/vagy üzemeltetőjének bármilyen természetű kára, vagy hátránya keletkezik.

Budapest, 2018. május 25.