2020. 04. 09.

Társszervezetek hírei

MEOSZ

MEOSZ tájékoztató a veszélyhelyzet során alkalmazandó adatkezelési szabályokról
Az Operatív Törzset 2020. április 8-tól kormányrendelet jogosítja arra, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezéshez személyes adatokra vonatkozó adatszolgáltatást kérjen, az adatszolgáltatási kötelezettség a járvány idején elrendelt járványügyi ellenőrzés eszköze. A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes adatkezelési és közlekedési tárgyú szabályokról szóló 93/2020. (IV. 6.) Korm. rendeletben foglaltak szerint az Operatív Törzs erős jogosítványokat kapott a koronavírus-járvány elleni védekezéshez. A rendelet értelmében az Operatív Törzs adatszolgáltatást kérhet bármely szervtől, jogi személytől vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől, mely a megkeresésnek köteles eleget tenni. A kormányrendelet szerint az Operatív Törzs a koronavírusos megbetegedések megelőzése, megismerése, felderítése és továbbterjedésének megakadályozása, valamint az állami szervek összehangolt feladatellátásának megszervezése céljából kérhet adatszolgáltatást bármely szervtől, jogi személytől vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől. Az adatszolgáltatásra felkért szervek, szervezetek a megkeresésnek kötelesek eleget tenni, tehát a kért adatok átadása kötelező. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése ingyenes. A fentiekben ismertetett célból az Operatív Törzs jogosult megismerni a koronavírusos megbetegedéssel vagy annak gyanújával érintett személyek, az ilyen személlyel kapcsolatban álló vagy kapcsolatba került, és ezért közegészségügyi-járványügyi szempontból veszélyeztetett személyek személyazonosító, lakcím- és egyéb elérhetőségi, egészségügyi, valamint a nyilvántartásokban szereplő adatait.

MEOSZ tájékoztató a szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet során elrendelt megváltozott működési rendjéről
A kormány 2020. április 6-án változtatásokat rendelt el a szociális szolgáltatások működésével összefüggésben, ezáltal a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (Szoctv.) foglalt alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés a járványhelyzet alatt egyszerűsödik és bizonyos szolgáltatások részben átalakulnak. A változtatásokat az alábbiakban foglaltuk össze.

 • A nappali ellátást nyújtó intézményekben nyújtott szolgáltatások szünetelnek. Az itt nyújtott szolgáltatásokat az ellátottak lakókörnyezetében lehet csak nyújtani.
 • Az étkeztetés keretében a napi egyszeri melegétel kizárólag kiszállítással biztosítható.
 • Nem kell elvégezni az alapszolgáltatások (pl. étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás) igénybevételéhez szükséges ellátotti jogosultság vizsgálatát. Az alapszolgáltatások a vizsgálat elvégzése nélkül a veszélyhelyzet fennállását követő harmincadik napig nyújthatók.
 • Az ellátottnak nem kell aláírásával igazolnia az alapszolgáltatás napi igénybevételét.
 • A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben egyes szolgáltatási elemek nyújtása a fenntartó döntése alapján szüneteltethető.
 • Házi segítségnyújtás esetén a veszélyhelyzet időszakát nem kell figyelembe venni a személyi gondozás éves átlagának meghatározásakor.
 • A fővárosi és megyei kormányhivatalok a fogyatékos személyek alapvizsgálatát és a szociális intézményekben elhelyezettek alapvizsgálatát nem végezhetik el. Az ezen alapuló szolgáltatások az alapvizsgálat nélkül a veszélyhelyzet fennállását követő harmincadik napig nyújthatók.
 • A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) a komplex szükségletfelmérést nem végezheti el. Az ezen alapuló szolgáltatások a szükségletfelmérés nélkül a veszélyhelyzet fennállását követő harmincadik napig nyújthatók.
 • Ha az átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményben lévő ellátott személy a felvételi tilalom miatt nem helyezhető el tartós bentlakást biztosító intézményben, (bár az állapota az elhelyezést indokolná) tovább maradhat az átmeneti elhelyezést biztosító intézményben a felvételi tilalom fennállását követő 60 napig.
 • A fejlesztő foglalkoztatásba bevont személyek rehabilitációs alkalmassági vizsgálatáról szóló, a veszélyhelyzet alatt lejáró szakvélemények, javaslatok érvényessége meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig.
 • A fejlesztő foglalkoztatásban részt vevő személy után igénybe vehető a támogatás akkor is, ha ez a személy (jogviszonya fennállása mellett) a veszélyhelyzet kihirdetését követően ténylegesen nem végez munkát.

MEOSZ tájékoztató a látogatási tilalomról, az intézményekből való kijárási tilalomról, valamint a felvételi zárlatról
Látogatási tilalom van az összes

 • bentlakásos szolgáltatást nyújtó szociális intézményben,
 • a szociális szakosított ellátást nyújtó intézményben, (ápolást, gondozást nyújtó intézmény, rehabilitációs intézmény, lakóotthon, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, támogatott lakhatás)
 • a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményben,
 • a családok és gyermekek átmeneti otthonában.

Kijárási tilalom van az összes fenti intézményből. Ez azt jelenti, hogy ezeket az intézményeket kizárólag az intézményvezető engedélyével lehet elhagyni, kizárólag az alábbi esetekben:

 • munkavégzés céljából,
 • szükséges egészségügyi vizsgálat elvégzése céljából,
 • közeli hozzátartozó halála esetén

Felvételi zárlat van az összes szociális szakosított ellátást nyújtó intézményben.


MVGYOSZ

A veszélyhelyzettel összefüggő, szociális ellátásokat érintő változások
Április 6-án lépett hatályba a kormány 88/2020. (IV. 5.) rendelete, mely a veszélyhelyzet során teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről rendelkezik.

 • A szociális ellátásokra vonatkozóan a rendelet előírja, hogy az érintettek az ellátást továbbra is kapják, és a veszélyhelyzet időtartama alatt, illetve annak megszűnését követő 15 napon belül nem végzik el esetükben a jogosultsági feltételek fennálltának megállapításához szükséges felülvizsgálatot akkor sem, ha az egyébként ebben az időszakban volna esedékes. Ez vonatkozik például az ápolási díjban (legyen az akár emelt összegű vagy kiemelt ápolási díj), esetleg gyermekek otthongondozási díjában, stb. részesülőkre is. Ha a gyermekek otthongondozási díja, illetve ápolási díj megállapítása iránti eljárás épp a veszélyhelyzet időtartama alatt zajlik, akkor a gyermek ápolási, gondozási szükségletére vonatkozó szakértői vizsgálat a személyes vizsgálat mellőzésével, a vonatkozó hivatalos iratok (például kórházi zárójelentés) felhasználásával is elvégezhető. Ha a szükséges iratok nem állnak a hatóság rendelkezésére, ezek megküldésére hiánypótlás keretében felhívhatják az ügyfelet, aki azokat elektronikus úton is továbbíthatja.
 • A fennálló közgyógyellátásra való jogosultság akkor is meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napig, ha az egyébként ebben az időszakban járna le.
 • Mint ismeretes, a 2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.) által szabályozott rehabilitációs ellátás a rehabilitációhoz szükséges időtartamra, de legfeljebb 3 évre állapítható meg a jogosultnak. A most tárgyalt kormányrendelet ennek az ellátásnak az időtartamát is meghosszabbította, amennyiben az arra való jogosultság a veszélyhelyzet megszűnését követő második hónap végéig akkor is fennáll, ha időtartama ebben az időszakban járna le. Itt is fontos azonban emlékeztetni arra, hogy a rehabilitációs ellátás más okból (például mert a jogosult túllépte a keresetkorlátot, vagy egyéb rendszeres pénzellátásban részesül, esetleg mert együttműködési kötelezettségét nem teljesíti, stb.) a veszélyhelyzet időtartama alatt is megszüntethető.
 • Ha súlyos mozgáskorlátozott, vagy egyéb fogyatékos személy új vagy öt évnél nem régebbi használt személygépkocsi megvásárlásához szerzési támogatást kapott, de az ennek igénybe vételéhez szükséges adás-vételi szerződés megkötésére nyitva álló négy hónapos határidő a veszélyhelyzet időtartama alatt járna le, akkor – a rendelkezéseknek köszönhetően – az meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig. Ugyanez vonatkozik az átalakítási támogatás, illetve a gépi meghajtású kerekesszék, valamint a segédmotoros kerékpárnak minősülő jármű megvásárlásához kapott szerzési támogatásra vonatkozóan kiadott utalványok felhasználhatósági idejének meghosszabbítására is.

Módosultak az akkreditált foglalkoztatás szabályai a veszélyhelyzet időtartama alatt
A veszélyhelyzet során teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről rendelkező, április 6-án hatályba lépett 88/2020. (IV. 5.) kormányrendelet az akkreditált foglalkoztatásra vonatkozó bizonyos szabályok eltérő alkalmazásáról is rendelkezett.
– Fennmarad a megváltozott munkaképességű minősítés
– Állásidőre vonatkozó szabályok alkalmazhatósága:  a munkaadó akár egyoldalú döntéssel mentesítheti a munkavállalót a munkavégzési kötelezettség alól (állásidő).

Támogatásra vonatkozó eltérő szabályok
A munkaadónak lehetősége van arra, hogy a munkavégzés időtartamától függetlenül igénybe vegye a bér- és költségtámogatást azon megváltozott munkaképességű munkavállalójával összefüggésben, aki vele 2020. március 11-én már munkaviszonyban állt, egyéni foglalkozási megállapodással rendelkezett, és munkaviszonyát a veszélyhelyzet alatti elszámolási időszakban is fenntartják.

A támogatást lehetővé tevő ilyen körülmények különösen:

 • ha a járványügyi helyzet miatt a munkahelyre történő biztonságos eljutás, illetve hazautazás nem biztosítható;
 • vagy ha a biztonságos munkavégzés – a foglalkozás-egészségügyi szempontokat is figyelembe véve – nem megvalósítható;
 • ha a munkáltató a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a munkavégzés feltételeit nem tudja biztosítani, illetve azokat módosítani (például nincs lehetőség távmunka, otthoni munkavégzés, esetleg bedolgozás elrendelésére, megszervezésére.)

SINOSZ

Legyünk képben! – Az ellátások, kedvezmények, mentességek helyzete a járvány idején
A koronavírus-járvány (COVID-19) miatti veszélyhelyzetben szinte majd’ mindennap újabb és újabb intézkedéseket hoz a Magyar Kormány. Az április 5-én megjelent kormányrendelet csökkenteni kívánja a szociális szférában, illetve ügyfélszolgálaton dolgozók személyes ügyintézéseit.

Ellátások, kedvezmények, mentességek
A fogyatékossággal élő tanulók esetében a tanulmányi mentességek, kedvezmények, vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai is ide tartoznak. A veszélyhelyzet ideje alatt ezek felülvizsgálata nem kérhető, és iratot sem kérhet be a hatóság emiatt. Éppen ezért nem szüntethetők meg ezek az ellátások a veszélyhelyzet megszűnését követő 2. hónap utolsó napjáig.

A hiánypótlás esetei
Ha egy ellátásra már benyújtott kérelemhez, vagy a határozathoz szükség van valamilyen további iratra, vizsgálat eredményére, akkor az eljáró hatóság felszólítja az ügyfelet a hiányzó irat pótlására.

A veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül teljesíteni kell majd a hiánypótlást.

Mely ellátásokat érinti ez a rendelkezés?

 • nyugellátások
 • nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek hatáskörébe tartozó egyéb ellátások
 • családtámogatási ellátások (anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozást segítő ellátás /GYES/, gyermeknevelési támogatás /GYET/)
 • fogyatékossági támogatás
 • egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak megállapítása (táppénz, gyermekápolási táppénz, baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj /GYED/)

Személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatás
Amennyiben valakinek megállapítják, hogy jogosult a személygépkocsi-szerzési támogatásra, négy hónap áll rendelkezésre a gépkocsi megvásárlására. Viszont ha ez a 4 hónap a veszélyhelyzet alatt jár le, akkor meghosszabbodik a határidő: a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig még megvásárolhatja az autót.

Ha a személygépkocsi-szerzési támogatás, illetve -átalakítási támogatás a hivatal által kiállított utalvánnyal történik, az utalvány a kiállítástól számított 6 hónapig használható fel. Ebben az esetben is meghosszabbodik a határidő, és a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig még megvásárolhatja az autót.

Rehabilitációs ellátás
Nem kell megijedni, ha a kapott rehabilitációs ellátás pont a veszélyhelyzet időtartama alatt járna le, mert a Kormányrendelet meghosszabbítja a lejárati időt. Az ellátás a veszélyhelyzet megszűnését követő 2. hónap utolsó napján fog lejárni ebben az esetben.

Közgyógyellátás
Ahogyan a rehabilitációs ellátás, úgy a közgyógyellátás is meghosszabbodik, ha a veszélyhelyzet alatt jár le. Ebben az esetben még a veszélyhelyzet megszűnésétől számított 90 napig lesz idő elintézni a közgyógyellátást.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság időtartama is meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnését követő 2. hónap utolsó napjáig, ha a veszélyhelyzet időtartama alatt szűnne meg egyébként.


AOSZ

Nagykanizsa polgármesterének felhívása az új koronavírus-járvány időszakában a Nagykanizsa közigazgatási területén fogyatékkal élő személyek és családjaik támogatása érdekében


MMSZ

Telefonon is segítik a függőségben szenvedőket – Így működik a Máltai Fogadó a karantén idején
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fogadó Pszichoszociális Szolgálatának működését is átalakította a járvány. Segítő munkájuk során eddig elengedhetetlen volt, hogy személyesen találkozzanak azokkal az emberekkel, akik hozzájuk fordultak nehézségeikkel, legyen szó szenvedélybetegségről, vagy családi konfliktusról és annak kezeléséről. A függőségben élők megsegítéséért dolgozó szakemberek most új munkamódszerrel dolgoznak. Újra felvették a kapcsolatot korábbi pácienseikkel és telefonos, illetve online felületeket kínáltak számukra a kapcsolattartásra. Frankó András, a Fogadó szenvedélybetegeket ellátó szolgálat vezetője elmondta, hogy a hozzájuk fordulók jó része szeretne is élni ezzel a lehetőséggel, bár van, aki kivárja, míg újra felvehetik személyesen a kapcsolatot.

A Fogadó elérhetőségei:

E-mail: fogado@maltai.hu
Skype: fogadocsoport@gmail.com
Közösségi média: facebook.com/elfogado
Telefon: +36 1 201 1045 +36 1 355 0337
Web: https://maltai.hu/fogadokekgolyo

Minden hónap 1. és 3. keddjén 17.30-tól online beszélgetésekre van lehetőség szenvedélybeteg szülők kamasz és fiatal – felnőtt gyermekeivel április 7-től.


Magyar Vöröskereszt

Példátlan összefogás segíti a Magyar Vöröskereszt koronavírus elleni harcát
A koronavírus okozta veszélyhelyzetben nagyon sokan segítenek a Magyar Vöröskereszt közreműködésével. Szeretnénk kifejezni őszinte köszönetünket és elismerésünket adományozóinknak, valamint a mellénk felsorakozott vállalatoknak, szervezeteknek! Az elmúlt egy hónapban radikálisan át kellett szervezni a Magyar Vöröskereszt tevékenységeit a koronavírus kapcsán, és alkalmazkodnunk kellett a veszélyhelyzethez, melyben szerencsére nem maradtunk egyedül. Korábban nem tapasztalt mértékben kapunk felajánlásokat közösségek és a vállalatok részéről. Pl. Magyar-Kínai Kulturális Egyesület, Kínai Chanbuddhista Egyház, Nestlé Hungária Kft, Microsoft Magyarország, TESCO Globál Áruházak Zrt., Magyar Futósport Egyesület.

A Magyar Vöröskereszt jelenleg hat területen használja fel az adományokat:

 • Családok, idősek és magukat ellátni képtelenek támogatása meleg étellel, tartós élelmiszerrel, higiéniai termékkel vagy gyógyszerek kiváltásával.
 • Az Országos Mentőszolgálat feladatainak támogatása. Ide tartozik a levett minták vagy a mintákat vételező kollégák szállítása, a mentősök étkeztetése, valamint határátkelőhelyeken a beléptetési vizsgálatok segítése
 • Véradások szervezése és lebonyolítása a veszélyhelyzet és a kijárási korlátozások alatt
 • A Magyar Vöröskereszt szociális intézményeinek ellátása
 • A lakosság ellátásának biztosítása az önkormányzatok védelmi bizottságaival együttműködésben
 • Lakosságtájékoztatás, online és offline tájékoztató anyagok készítése és terjesztése
 • Pszicho-szociális segítségnyújtás