Tájékoztató

Tájékoztató a 2020. évi LVIII. törvényről, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről

A veszélyhelyzet megszűnése utáni átmeneti szabályok és határidők a pénzügyi vagy természetbeni ellátások vonatkozásában:

 1. Ha a havi rendszeres szociális ellátásnak(az időskorúak járadéka, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a gyermekek otthongondozási díja és az ápolási díj)rendszeres felülvizsgálata, vagy a gyermekek otthongondozási díjánakfelülvizsgálata a veszélyhelyzet ideje alatt vált esedékessé, a felülvizsgálatot a felülvizsgálatot 2020. június 30-áig meg kell indítani.
 1. A 2020. március 11-e után és 2020. június 30-a előtt lejárórendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság,a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatálya, a közgyógyellátásra való jogosultságés az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából megállapított jogosultság meghosszabbodik augusztus 31-ig.
 1. Ha a gyermekek otthongondozási díja és az ápolási díj megállapítása iránti eljárásban az ellátásra való jogosultságot az ápolás helyszínén végzett vizsgálat mellőzésével állapította meg a szakértő, úgy a jogosultságot augusztus 31-éig felül kell vizsgálni.
 1. A veszélyhelyzet ideje alatt lejárt gyermekgondozási díjra (GYED) és a gyermekgondozást segítő ellátásra (GYES), illetve gyermeknevelési támogatásra (GYET) való jogosultság június 30-áig meghosszabbodik.Az így meghosszabbított jogosultság ideje alatt más- ebben a pontban felsorolt- jogosultság nem vehető igénybe.
 1. Ha a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultsághoz szükséges felülvizsgálatra a veszélyhelyzet ideje alatt került volna sor, a felülvizsgálatot június 30-áig el kell végezni, és a jogosultság 2020. június 30-áig meghosszabbodik.
 1. A veszélyhelyzet ideje alatt esedékes felülvizsgálatok esetén az egészségi állapottól, személyiség állapottól vagy fogyatékosságtól függő ellátások e körülmények felülvizsgálatára tekintettel legkorábban július 1-jétől szüntethetők meg.
 1. A veszélyhelyzet ideje alatt lejáró rehabilitációs ellátás szeptember 1-jén szűnik meg.

A veszélyhelyzet megszűnése utáni átmeneti szabályok és határidők az intézményi szolgáltatásokvonatkozásában: 

 1. A fogyatékos és az idős személyek számára nappali ellátást nyújtó intézmények épületében egyidejűleg tartózkodó ellátottak száma július 31-éig nem haladhatja meg a bejegyzett férőhelyszám 50%-át. Ezek az intézmények az ellátottak lakókörnyezetében is nyújthatják a szükséges ellátást. Igénybevevői nyilvántartásban minden igénybevevőt rögzíteni kell.
 1. december 31-éig a szociális alapszolgáltatások igénybevételéhez szükséges ellátotti jogosultságot nem kell vizsgálni, a személyi és tárgyi feltételektől el lehet térni, egyes szolgáltatási elemeket szüneteltetni lehet, illetve újonnan felvett házi segítségnyújtást igénylő személlyel megállapodást kell kötni.
 1. A szociális szakosított intézményekben elrendelt látogatási tilalom alatt, de maximum 2020. december 31-éig a kormányhivatalok a fogyatékos személyek alapvizsgálatát és a szociális intézményben elhelyezettek felülvizsgálatát nem végezheti el, illetve a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a komplex szükségletfelmérést sem végezheti el. Ebben az időben a szociális szolgáltatás jogszerűen nyújtható.
 2. Az átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben az elrendelt felvételi zárlat fennállása alatt lejáró ellátotti jogviszony a tilalom feloldását követő hatvanadik napig, de maximum 2020. december 31-éig meghosszabbodik, ha az ellátottnak tartós elhelyezésre van szüksége.